Tutaj zamieszczamy opisy sposobu załatwiania spraw w Naszej Instytucji oraz związanych z działalnością Naszej Instytucji.

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą wystąpić o umorzenie całości lub części kosztów postępowania.

Zaświadczenie - odpis przetworzonych danych ze zbioru ewidencji ludności wydaje Wydział Ewidencji Ludności.

Zezwolenia na wykonanie ważnej czynności wydaje Dział Zezwoleń na wykonywanie ważnych czynności.

Informacja publiczna niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek.