Naszą Instytucją kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Nasze Miasto, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor Nazwa Instytucji samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące właściwego funkcjonowania Nazwa Instytucji i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor kieruje i zarządza Nazwa Instytucji oraz reprezentuje Nazwa Instytucji na zewnątrz. Decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń i poleceń służbowych.

Dyrektor Nazwa Instytucji działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Nasze Miasto w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest odrębna zgoda. W ramach pełnomocnictwa Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.

Dyrektor Nazwa Instytucji jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Nazwa Instytucji pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Pracownicy Nazwa Instytucji winni spełniać wymogi kwalifikacyjne przewidziane odrębnymi przepisami prawa.

Działalność Nazwa Instytucji regulują zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Nazwa Instytucji, regulaminy i instrukcje.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.