Regulamin organizacyjny

Publicznego Przedszkola Nr 2 w Brzegu

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.

z 2017 r. poz. 59 ze zm.), Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 w Brzegu

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

 • 1

1. Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 2 w Brzegu, zwany dalej regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania,sprawowania nadzoru, a także wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w przedszkolu.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole Nr 2 w Brzegu,

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brzeg,

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Brzeg,

4) organie nadzoru pedagogicznego – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Opolu,

5) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Brzegu,

6) pracowniku – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Brzegu,

7) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Brzegu,

8) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracowników administracji

i obsługi Publicznego Przedszkola Nr 2 w Brzegu,

9) statucie przedszkola – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola Nr 2 w Brzegu,

10) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawooświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

11) Karcie nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta nauczyciela(Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

 

 • 2

1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej – wychowania przedszkolnego, określonych szczegółowo w statucie przedszkola.

2. Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową gminy.

3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

4. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody

odprowadza na jego rachunek.

5. Przedszkole prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na

ich podstawie sprawozdawczość finansową.

 

 • 3

Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:

1) organ prowadzący,

2) organ nadzoru pedagogicznego.

 • 4

1. Akty wewnątrz przedszkolne wydawane są w formie pisemnej przez radę pedagogiczną

przedszkola, radę rodziców, dyrektora przedszkola lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień wynikających z przepisówprawnych.

2. Aktami wewnątrz przedszkolnymi są:

1) uchwały rady pedagogicznej,

2) zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola, regulujące zasadnicze dla przedszkola

sprawy wymagające trwałego unormowania,

3) decyzje administracyjne – rozstrzygające sprawy o charakterze indywidualnym,

4) komunikaty – podawane do wiadomości pracowników i rodziców (prawnych

opiekunów) dzieci, informujące o bieżącej działalności przedszkola,

 

Rozdział II

Zasady kierowania pracą przedszkola

 

 • 5

Funkcjonowanie przedszkola oparte jest na zasadach jednoosobowego kierownictwa,służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 

 • 6

Dyrektor przedszkola:

1) kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną gminy,

2) jest pracodawcą dla wszystkich pracowników przedszkola,

3) jest organem nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli,

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym Ustawą.

 

 • 7

Dyrektor przedszkola współpracuje i współdziała w celu sprawnego funkcjonowania

przedszkola z radą pedagogiczną, radą rodziców, organem prowadzącym, organem nadzoru

pedagogicznego oraz z całym personelem placówki.

 

 • 8

1. W celu zapewnienia realizacji przez przedszkole zadań o szczególnym znaczeniu dyrektor może w drodze zarządzenia wewnętrznego powołać zespoły zadaniowe.

2. W skład zespołu zadaniowego mogą wchodzić nauczyciele, pracownicy przedszkola,rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków.

 

Rozdział III

Struktura organizacyjna przedszkola

 

 • 9

Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

 

 • 10

Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów przedszkola określa statut,

a ponadto:

1) dyrektor przedszkola dokonuje czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością przedszkola na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przezBurmistrza Gminy Brzeg,

2) rada pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o regulamin rady pedagogicznej,

3) rada rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o regulamin rady rodziców.

 

 • 11

Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

1) kierownictwo przedszkola – dyrektor,

2) personel pedagogiczny – nauczyciele,

3) personel administracji i obsługi:

a) główny księgowy,

b) referent ds płac

c) pomoc nauczyciela,

d) kucharka,

e) pomoc kuchenna,

f) intendentka,

g) woźny- konserwator.

h) pomoc biurowa

 

 • 12

1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala dyrektor zgodnie z przepisami w arkuszu organizacji przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący po uzyskaniu opinii związków zawodowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 16.30.

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania przedszkola

 

 • 13

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

1) legalności,

2) służebności wobec społeczeństwa,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym, administracyjnym i obsługi,

6) wzajemnego współdziałania wszystkich organów przedszkola.

 

 • 14

1. Pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kieruje się przepisami

prawa, do przestrzegania których jest zobowiązany.

2. Pracownik jest zobowiązany przestrzegać statutu przedszkola i obowiązującego prawa

wewnątrz przedszkolnego oraz współdziałać w zakresie wymiany informacjii wzajemnych konsultacji.

 

 • 15

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy

i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem

przedszkola.

2. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień

publicznych.

 

 • 16

1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego

przełożonego, wynikających ze służbowego podporządkowania.

2. W czasie nieobecności dyrektora przedszkola jego obowiązki przejmuje osoba zaproponowana przez dyrektora i zaakceptowana przez radę pedagogiczną oraz organ prowadzący (wskazany nauczyciel w sprawach pedagogicznych, główny księgowy w sprawach administracyjno-gospodarczych).

 

 • 17

1. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o ścisłą współpracę z rodzicami dzieci korzystających

z usług opiekuńczo-wychowawczych.

2. Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji

na tematy wychowawcze oraz związane z funkcjonowaniem przedszkola według harmonogramu.

 

Rozdział V

Zakresy działania i kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy

 

 • 18

Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

2) kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,

3) wydawanie zarządzeń w zakresie swoich kompetencji,

4) wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,

5) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w przedszkolu,

6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,

7) wprowadzanie zmian do wszystkich regulaminów.

 

 • 19

1. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności respektować w swej pracy podstawowe

obowiązki określone w Karcie nauczyciela oraz innych przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz aktach wewnątrz przedszkolnych.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu

wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

 

 • 20

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu żywienia dzieci w przedszkolu, a w szczególności:

 1. zaopatrywanie przedszkola w produkty spożywcze i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
 2. Sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością
 • 21

1. Do zakresu działania i kompetencji pozostałych pracowników administracji należy

zapewnienie sprawnej organizacji pracy przedszkola w zakresie spraw im powierzonych.

2. Do zakresu działania i kompetencji pozostałych pracowników obsługi należy

w szczególności organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieci

w przedszkolu, a także utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do

przedszkola

 

 • 22

1. Tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań pracowników określa statut przedszkola.

2. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy określają zatwierdzone przez dyrektora przedszkola zakresy szczegółowych obowiązków pracownika.

 

Rozdział VI

Obieg dokumentów w przedszkolu

 

 • 23

1. Obieg, rejestrację, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w przedszkolu określa

instrukcja kancelaryjna.

2. W przedszkolu stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt określony zarządzeniem

wewnętrznym dyrektora przedszkola.

 

 • 24

Obieg dokumentów finansowo-księgowych określa odrębne zarządzenie.

 

Rozdział VII

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

 • 25

1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu obywa się zgodnie

z procedurą skarg i wniosków.

2. Dyrektor przedszkola koordynuje organizację przyjmowania, rozpatrywania,ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków w placówce.

3. Szczegółowy sposób ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określa

dyrektor przedszkola w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 

 • 26

1. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola pisemnie w ramach przyjęć

interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

2. Rejestr skarg i wniosków znajduje się w kancelarii dyrektora przedszkola.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 • 27

1. Treść regulaminu podaje się do wiadomości pracowników przedszkola oraz rodziców

(prawnych opiekunów) wychowanków.

2. Regulamin udostępniony jest do wglądu w sekretariacie, na stronie internetowej przedszkola.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 czerwiec 2021 11:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 czerwiec 2021 11:33 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 czerwiec 2021 11:40 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 09:06 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 lipiec 2021 09:12 Super User