Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości

Nazwa i adres jednostki:

Przedszkole Publiczne nr 2 ul. Ofiar Katynia 9, 49-300 Brzeg

Określenie stanowiska : referent ds. księgowości

Wymiar etatu : 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
  5. wykształcenie co najmniej licencjackie ekonomiczne,
  6. nieposzlakowana opinia,

7)   znajomość zagadnień: z zakresu finansów jednostek budżetowych , oraz ustawy      Karta          Nauczyciela.

8)     biegła znajomość obsługi komputera (programy - pakiet MS Office).

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości- minimum 2,5 roku ,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) predyspozycje i umiejętności do zajmowanego stanowiska: zdolność analitycznego

   myślenia, systematyczność, staranność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność,

   operatywność, komunikatywność, samodzielność , sprawna organizacja pracy.

4) chęć pogłębiania wiedzy i umiejętności.   

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompletowanie, dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych ( faktur,
        rachunków, innych dokumentów księgowych) zgodnie z przyjętymi zasadami
        rachunkowości. 
  2. Analiza kont rachunkowych pod względem prawidłowości zapisów księgowych.

  3. Wstępna weryfikacja dokumentów księgowych, sprawdzanie pod względem formalno-
         rachunkowym.
      4. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
      5.Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez
        dział finansowo-księgowy.
     6. Przygotowywanie zestawień do wypłat z ZFŚS.

     7.Inne prace biurowo-administracyjne zlecone przez Dyrektora.

Informacja o warunkach pracy :

  1. Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne nr 2 ul. Ofiar Katynia 9, 49-300 Brzeg
  2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością zawarcia na czas nieokreślony. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.
  3. Wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 poz.936 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników PP2 .

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

   List motywacyjny, CV oraz oświadczenie muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

2) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie

   pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie

   obowiązków we wskazanym wymiarze etatu.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019r.

na adres:    

Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9

49-300 Brzeg

Można dostarczyć osobiście w terminie 28-30.08.2019r. w godzinach 9.00-15.00

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu”.

W przypadku podjęcia przez dyrektora przedszkola decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do dostarczenia, w wyznaczonym terminie, kopii oraz oryginałów do wglądu niżej wymienionych dokumentów:

   1) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   2) kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata

       w przypadku trwającego stosunku pracy,

   3) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego

       stanowiska,

   4) kserokopia dowodu osobistego.

Kandydat może dodatkowo złożyć inne dokumenty:

1) o posiadanych dodatkowych umiejętnościach,

2) potwierdzających osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.    

         O wyznaczonym terminie dostarczenia w/w dokumentów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Aplikacje, które wpłyną w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

Etap I – otwarcie ofert w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu w dniu 30 sierpnia 2019 r. oraz kwalifikacja formalna obejmująca badanie złożonych ofert pod względem kompletności i spełniania wymagań formalnych; dopuszczenie do II etapu osób zakwalifikowanych w I etapie.

Etap II – kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznej  

Z regulaminem naboru można się zapoznać w PP nr 2 w Brzegu

przy ul. Ofiar Katynia 9.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 404 59 85

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg:   oraz BIP PP2 w Brzegu oraz na tablicy informacyjnej w przedszkolu                       

                                                                           Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2

                                                                                                  mgr Elżbieta Prorok-Zdyb

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 12 sierpień 2019 07:24 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 wrzesień 2019 06:36 Super User