DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W BRZEGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Główny księgowy

1. Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) ukończony 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw     

    publicznych,

c)nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   

   gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,   

   przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

d) spełnia jeden z poniższych warunków:

   - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

     uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i

     posiadanie co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości

  lub

    -ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6

     letniej praktyki w księgowości,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

f ) niekaralność za przestępstwo popełnione  umyślnie,

   g) nieposzlakowana opinia,

h) znajomość przepisów prawa, zwłaszcza: ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela,

    ustawy o finansach publicznych, kodeks cywilny, kodeks pracy, kodeks postępowania

    administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku vat,

i) biegła obsługa komputera.

2. Wymagania dodatkowe:

a ) znajomość programu „VULCAN”-modułów: finansowego i płacowego , programu SJO Besti@,

b ) odporność na stres,

c ) samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a ) organizowanie i kierowanie obsługą finansowo – księgową w Przedszkolu Publicznym nr 2

     w Brzegu

b ) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

c ) opracowanie rocznych planów finansowych i innych wymaganych projektów i planów finansowych,

d ) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

e) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych, kompletności i rzetelności

    dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

f) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej,

g) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i finansowej,

h) personalne i organizacyjne zabezpieczenie przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji okresowych.

i) dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w oparciu o obowiązujące przepisy.

j) prowadzenie rozliczeń w zakresie innych zobowiązań publicznoprawnych,

k) sporządzanie przelewów, kompletowanie dokumentów bankowych i obsługa bankowa,

l) inne czynności wynikające z obsługi finansowo – księgowej przedszkola,

ł) nadzór i kontrola prac wykonywanych przez referenta.

4. Zakres uprawnień:

a) ma prawo żądać od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych  

    wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych

    informacji i wyjaśnień,

b) wnioskować do dyrektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne

   komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki

    finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) oryginał kwestionariusza osobowego,

d) kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu głównego księgowego (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

f) oświadczenie kandydata potwierdzające obywatelstwo polskie,

g)oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

i) oświadczenia – pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych ,

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,

k) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, ukończonych kursach, szkoleniach.

6. Warunki pracy: umowa na czas określony, możliwość zawarcia

  umowy na czas nieokreślony, wymiar czasu pracy: cały etat tj. 40 godzin tygodniowo. Zatrudnienie od maja 2020r.

Wynagrodzenie zgodne z aktualnymi przepisami o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników PP2.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy w terminie do dnia 24.04.2020r. do godz.1500 wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do przedszkola  lub przesłać pocztą na adres przedszkola:

Przedszkole Publiczne nr 2

ul. Ofiar Katynia 9,  49 – 300 Brzeg

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”.

 Aplikacje, które wpłyną do przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu 27.04.2020r .o godz. 10.00

Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni  ( telefonicznie i e-mailowo)o terminie i miejscu rozpoczęcia II etapu konkursu.

   Z Regulaminem naboru można zapoznać się  w Przedszkolu Publicznym Nr 2w Brzegu przy ul. Ofiar Katynia 9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 77 404 59 85

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do II etapu oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.brzeg.pl.) oraz na tablicy informacyjnej Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu   przy ul. Ofiar Katynia 9.

Do składanych dokumentów aplikacyjnych ( list motywacyjny, CV ) należy dopisać klauzulę:

 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu   rekrutacji   zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2

Elżbieta Prorok-Zdyb

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 kwiecień 2020 08:11 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 kwiecień 2020 08:12 Super User