PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W BRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENTA DS. ŻYWIENIA I ZAOPATRZENIA

na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.2019.0.1282) oraz art.45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 

Referent ds. żywienia i zaopatrzenia 

Wymiar czasu pracy: 1/2  etatu  –  20 godzin tygodniowo

Umowa o pracę: na czas określony ,  z możliwością zawarcia na czas nieokreślony

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Wykształcenie średnie ekonomiczne z doświadczeniem zawodowym,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz regulacji prawnych
  w zakresie systemu HACCP, zbiorowego żywienia,
 • Pełna zdolność do  czynności  prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nie karany/a za  przestępstwo:  przeciw  mieniu,  przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko  działalności  instytucji  państwowych  oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko  wiarygodności  dokumentów  lub  za  przestępstwo karne  skarbowe,  a  także nie karany/a za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Vulcan Intendentura - Magazyn
  i Stołówka),

 Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku referenta ds. żywienia w jednostce oświatowej.
 2. Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i odporność na stres.
 3. Zdolność analitycznego myślenia.
 4. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność.
 5. Dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, sumienność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania.
 6. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 7. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.
 8. Dobra organizacja czasu pracy.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Zaopatrywanie przedszkola w artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt kuchenny - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom,
 • Sporządzanie jadłospisów.
 • Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.
 • Prowadzenie magazynu żywnościowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (obsługa programu Vulcan).
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z GHP i HACCP,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z odpłatnością za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu
  oraz z zamówieniami publicznymi.
 • Obsługa rejestru czasu pobytu dzieci w przedszkolu.
 • Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola i głównego księgowego wynikających z organizacji pracy w placówce.
 • Przestrzeganie przepisów prawa.
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych.
 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy
  w przedszkolu.

 Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 List motywacyjny, CV oraz klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 1. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach   (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 3. Oświadczenie  kandydata o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  zajmowanego stanowiska,
 4. Kserokopie  dokumentów  (poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo (np. dowodu osobistego) – poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1/2 etatu,
 8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  przesłać w terminie do dnia 24.08.2021r do godz. 10:00  na adres:

Przedszkole Publiczne nr 2 w Brzegu

ul. Ofiar Katynia 9 

49-300 Brzeg  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko referenta ds. żywienia i zaopatrzenia w  Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu”

 Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Publicznego nr 2 po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O wyznaczonym terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

PROCEDURA NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE JEST DWUETAPOWA I OBEJMUJE:

Etap I – Otwarcie ofert w Przedszkolu Publicznym nr 2  w Brzegu w dniu 25.08.2021 r. oraz kwalifikacja formalna obejmująca badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych; do etapu II dopuszcza się osoby zakwalifikowane w I etapie.

Etap II – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Brzegu.

Wstępny termin przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych to 27.08.2021 r. ,w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Brzegu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77/ 404-59-85

Informacja o wyniku naboru będzie przekazana telefonicznie osobom biorącym udział w naborze oraz umieszczona  na stronie http://www.bip.pp2.brzeg.pl/

 

                                                                                                   Dyrektor

                                                                                            Elżbieta Prorok-Zdyb

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 06 sierpień 2021 12:21 Super User